Podmínky MASAHU / CZECHDOGSPORT s.r.o.

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je CZECHDOGSPORT s. r. o. . IČ 07204701 se sídlem Chvalovice 83, 66902 Znojmo (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou
Adresa: Chvalovice 83, 669 02 Znojmo, Email: czechdogsport@seznam.cz, Telefon: +420 736 269 554

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle …. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)
Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby. Správce nemá v úmyslupředat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby
Google analytics – zaznamenává cookie a použití webu
Google Adwords – zaznamenává cookie a použití webu
Google nákupy – žádost o recenzi, zaznamenává email pokud odsouhlasíte v procesu objednávky
Heureka – zaznamenává konverze nákupu a email pro službu “Ověřeno zákazníky”
Zboží.cz – zaznamenává konverze nákupu a email
Sklik – zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupu

VI. VAŠE PRÁVA
Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 6.1.2020

Obchodní podmínky I. Základní údaje Dodavatel CZECHDOGSPORT s.r.o., Chvalovice 83, 669 02 Znojmo, IČO: 07204701 Kontaktní údaje Tel.: +420 736 269 554, E-mail:info@masahu.cz II. Účel obchodních podmínek Účelem těchto obchodních podmínek společnosti Czechdogsport je v souladu s ustanoveními zákona č. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, upravit vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně prodávajícího je společnost Czechdogsport IČ:68659636, DIČ: CZ8004124722 se sídlem, Chvalovice 83, 66902 Znojmo a na straně kupujícího, případně objednatele, je další právnická nebo fyzická osoba, která může být i v postavení spotřebitele. Dle ustanovení §419 OZ je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí ustanoveními těchto obchodních podmínek, dále pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“) a v případě, že je kupující spotřebitelem i ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami společnosti Czechdogsport., reklamačním řádem a podmínkami dopravy, a s těmito bez výhrad souhlasí. III. Okamžik uzavření kupní smlouvy Kupní smlouva na zboží nabízené v internetovém obchodě www.masahu.cz vzniká v okamžiku, kdy prodávající potvrdí kupujícímu jeho objednávku a stanoví termín dodání zboží, za toto se považuje i automatizovaný email nebo SMS shrnující objednávku kupujícího. V případě, že prodávající nemůže dodat objednané zboží do sedmi pracovních dnů, vyrozumí o tom kupujícího s tím, že navrhne pozdější termín dodání zboží, případně alternativu zboží. Kupní smlouva v tomto případě vzniká na základě akceptace tohoto návrhu ze strany kupujícího. Vložení zboží do elektronického košíku a následné odeslání objednávky se považuje za návrh na uzavření smlouvy adresovaný prodávajícímu. IV. Náklady na uzavření smlouvy Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá. V. Objednávka zboží Na stránkách www.masahu.cz je k dispozici katalog s ceníkem s běžně dodávaným zbožím. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. V internetovém obchodě (e-shopu) vybere odběratel (zákazník) požadované zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednané zboží odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Potvrzení objednávky dodavatelem je považováno za uzavření kupní smlouvy. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. VI. Cena zboží Na stránkách internetového obchodu www.masahu.cz jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, které vyplývají z aktuálního ceníku dopravy. V případě akčních cen, tyto platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou. Kupující obdrží objednané zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a dalšími poplatky. VII. Odstoupení od smlouvy V případě kupní smlouvy, která byla uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku* (*prostřednictvím elektronické objednávky případně telefonické objednávky) a kupující je v postavení spotřebitele, má tento právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta čtrnácti dnů pro odstoupení od smlouvy běží ode dne následujícího po dni kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme zboží. v případě smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme poslední dodávku zboží. v případě smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme poslední položku nebo část zboží. v případě smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu, je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme první dodávku zboží. v ostatních případech je rozhodnou dobou pro běh lhůty doba, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávající společnost Czechdogsport s.r.o., IČ: 07204701 Chvalovice 83,66902 Znojmo, www.masahu.cz, info@masahu.cz.cz, mob. tel.: +420 736 269 554, formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Využije-li kupující svého práva odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud v jejím průběhu odešle společnost Czechdogsport, oznámení, že od smlouvy odstupuje. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy vrátí tomuto společnost Czechdogsport, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla informována o jeho rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od něj obdržela, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený společností Czechdogsport). Pro vrácení plateb se použije stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen podle ustanovení §1831 odst. 1 OZ zaslat nebo předat společnosti Czechdogsport. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které obdržel na základě kupní smlouvy, od které odstoupil. V případě, že nepředá zboží, které obdržel, případně neprokáže jeho odeslání společnosti Czechdogsport, není tato povinna dle ustanovení §1832 odst. 4 OZ vrátit přijaté peněžní prostředky. Náklady na vrácení zboží (např. poštovné) v případě odstoupení od smlouvy nese kupující. Zboží je kupující povinen zasílat na adresu společnosti Czechdogsport s.r.o., IČ: 07204701 Chvalovice 83,66902 Znojmo . Zboží zde může kupující rovněž osobně předat v pracovní dny PO – PÁ od 07:00 hodin do 15:30 hodin. Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Podle ustanovení §1833 OZ spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Ustanovení §1837 OZ upravuje, kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je tomu například v případě smluv: o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit a realizovat. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. VIII. Práva z vad dodaného zboží a záruční podmínky Práva z vad věci se uplatňují u prodávajícího, tj. společnost Czechdogsport s.r.o., IČ: 07204701 Chvalovice 83,66902 Znojmo (u Opavy), www.masahu.cz, info@masahu.cz, ,mob. tel.: +420 736 269 554. Záruční podmínky a způsob reklamace je podrobně upraven v reklamačním řádu společnosti Czechdogsport s.r.o.. Odpovědnost prodávajícího z titulu vad zboží je upravena v jednotlivých ustanoveních OZ. Podle ustanovení §2161 odst. 1 OZ prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal: má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. Podle ustanovení §2165 odst. 1 OZ je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Práva, které přísluší kupujícímu z důvodu vad věci, jsou podrobně upraveny zejména v ustanovení §2099 až 2116 a 2165 až 2174 OZ. IX. Dodací a přepravní podmínky Dodací lhůta Zboží, které má společnost na skladě, se expeduje do 14 pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem, je lhůta dodání zpravidla delší, a to do 3-7 týdnů. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce. Dodání Přepravce PPL a Česká pošta dodá “Balík do ruky”, „Balík na poštu“ zpravidla do dvou pracovních dnů po dni podání. Pokud nebude adresát zastižen, adresátovi zanechá písemnou výzvu k vyzvednutí zásilky a zásilku uloží na poště. Doprava přepravních boxů a většího množství betonových misek se řeší individuálně. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku, pokud tento není běžně znám. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy. Převzetí zboží Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Osobní odběr Zboží je zákazníkovi v prodejně dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží ve vzorkové prodejně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. V případě osobního odběru zboží ve vzorkové prodejně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem. Cena poštovného a balného Objednané zboží posíláme v rámci České republiky Českou poštou na dobírku, jako „Balík do ruky“ (200 Kč), Českou poštou na dobírku jako „Balík na poštu“ (200 Kč) nebo přepravní službou PPL na dobírkou (200 Kč). Objednávky nad 5 000 Kč mají po celé ČR dopravu zdarma. V rámci Slovenské republiky posíláme objednané zboží přepravní službou PPL na dobírku (300KČ) při dlouhodobé spolupráci s registrovanými velkoobchody poskytujeme možnost platby na fakturu. V případě, že odběratel (kupující) žádá o způsob placení převodem na bankovní účet, je dodavatel povinen vystavit kupujícímu na objednané zboží zálohový list, po jehož zaplacení je zákazníkovi zboží odesláno – již bez dobírky. Postup v případě nevyzvednutí zásilky V případě nevyzvednutí zásilky zákazníkem bude v následující objednávce účtováno poštovné dle aktuálního ceníku dopravy, kterou si zvolil v objednávce. Při opakovaném nevyzvednutí zásilky bude účtováno 2x poštovné dle aktuálního ceníku a zásilka bude odeslána pouze v případě zaplacení objednávky předem. X. Evidence tržeb (EET) Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě či v papírové podobě a to v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy. XI. Ochrana osobních údajů spotřebitele Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit. Stránky masahu.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. XII. Závěrečná ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi společností Czechdogsport s.r.o., jako prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu www.masahu.cz a vzorkové prodejny na Chvalovice 83, 66902 Znojmo od 06.01.2020. Společnost Czechdogsport s.r.o., si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit, kdy případnou změnu vyhlásí vhodným způsobem na internetových www.masahu.cz